Srpsko farmakološko društvo je udruženje naučnih i stručnih radnika koji se bave problematikom lekova sa različitih aspekata. Početno jezgro Društva činili su farmakolozi koji su radili na Medicinskom, Stomatološkom, Veterinarskom i Farmaceutskom fakultetu, kao i oni koji su radili na Vojno medicinskoj akademiji.

Danas su, pored bazičnih farmakologa, članovi Društva i klinički farmakolozi, saradnici pojedinih farmaceutskih industrija, farmaceuti, biolozi, hemičari, fiziolozi, patofiziolozi i dr. U okviru Društva veoma uspešno radi Sekcija za kliničku farmakologiju u kojoj se nalazi veći broj kliničara koji se bave ispitivanjima lekova.

INSTITUCIJE

  • Institut za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju, Beograd
  • Katedra i zavod za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju, Novi Sad
  • Katedra za farmakologiju i toksikologiju, Kragujevac
  • Katedra za farmakologiju i toksikologiju Veterinarskog Fakulteta, Beograd
  • Farmakološki institut stomatološkog fakulteta, Beograd
  • Institut za farmakologiju farmaceutskog fakulteta u Beogradu
  • Institut za farmakologiju i toksikologiju, medicinski fakultet priština – Kosovska Mitrovica
  • VMA Centar za klinicku farmakologiju
  • Centar za klinicku i eksperimentalnu farmakologiju, Medicinski fakultet Kragujevac
  • Katedra za farmakologiju Medicinski fakultet u Nišu

Statut Društva

Srpsko farmakološko društvo

Članovi Instituta za kliničku farmakologiju, farmakologiju i toksikologiju na samom početku nisu imali svoje udruženje. Naime, oni su od 1951. do 1978. godine bili članovi Društva fiziologa Srbije (DFS), kao sekcije Saveza društava fiziologa Jugoslavije – SDFJ (ranije Jugoslovenske fiziološke asocijacije, Jugoslovenskog društva fiziologa – JDF). Od 1978. godine članovi našeg Instituta postaju članovi Udruženja farmakologa Srbije, kao sekcije Saveza društava farmakologa Jugoslavije. U trenutku organizacije tog udruženja prvi predsednik je bio prof. Varagić, pa zatim, posle prof. Bogdana Boškovića (VMA), prof. Milovan Krstić. Pod rukovodstvom prof. Krstića, inače veoma uspešnog istraživača, Društvo je ostalo na okupu tokom devedesetih i nastavilo plodnu naučnu aktivnost, međunarodnu saradnju, kao i reorganizaciju (osnivanje Sekcije za kliničku farmakologiju). Potom, predsednik Društva postaje prof. dr Ranka Samardžić. Ona je bila vršilac te dužnosti u periodu od 1998. do 2002. godine. Od 2002 do 2005. god. predsednik društva je bila prof. dr. Kornelija Švajcer-Đaković, a od 2005-2008 prof. Dubravko Bokonjić. Aktuelni predsednik društva je prof. dr. Ljiljana Gojković-Bukarica, a sedište društva je i dalje u Beogradu, u prostorijama našeg instituta. Društvo ima preko 100 članova.
 Sekcija za kliničku farmakologiju

Godine 1994. osnovana je Sekcija za kliničku farmakologiju Društva. Osnivač i prvi predsednik bio je prof. Tomislav Kažić. Posle njega predsednici su bili prof. dr. Milan Stanulović, prof. dr. Miloš Stojiljković, a aktuelni predsednik sekcije je prof. dr. Ana Sabo. Sekcija je član Evropske asocijacije za kliničku farmakologiju i terapiju (EACPT). Sekcija ima preko 100 članova.